הודעה לציבור מס' 1/2017 תמיכות ספורט

תאריך פרסום:12/03/2017
תאריך אחרון להגשת מכרז:30/06/2017

הודעה לציבור מס' 1/2017 תמיכות ספורט

הודעה לציבור לתמיכות ספורט 2017.pdf