ארנונה לעסקים

הנחות ארנונה לעסקים

בהתאם לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג-1993, רשאית ועדת הנחות לתת הנחה לעסק העומד בתנאים המצטברים הבאים:
  • מבקש הבקשה הינו בעל העסק והוא אינו בעל עסק נוסף.
  • שטח העסק כולו אינו עולה על 75 מ"ר.
  • לבעל העסק מבקש הבקשה מלאו 65 שנה ובאשה 60 שנה.
  • הוא עוסק שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו אינו  עולה על 294,542 ש"ח. (סכום זה נכון לאוגוסט 2019 צמוד למדד המחירים לצרכן).
  • הוא זכאי להנחה מארנונה, ע"פ מבחן הכנסה, בעד דירת המגורים בה הוא מחזיק. במידה ותאושר ההנחה בהתאם לתנאים האמורים, יהא שיעור ההנחה עד השיעור שינתן לו באותה שנת כספים על דירת המגורים שבחזקתו והיא תינתן לגבי 40 מ"ר הראשונים של העסק.​