מבקר העירייה


מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור: רו"ח חאלד עיראקי

הסמכויות והתפקידים בהם מחזיק מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור

הביקורת ברשויות המקומיות פועלת מכוח הדין ומהווה נדבך חשוב במערכת שלטון דמוקרטי תקין.  
תפקידיו של מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור הוגדרו בפקודת העיריות, בה נקבע כי המבקר יבדוק את פעולות העירייה - אם נעשו על פי החוק ותוך שמירה על טוהר המידות ועל עקרונות היעילות והחיסכון. במסגרת זו רשאי המבקר לבדוק את פעולותיהם של ראש העירייה, חברי המועצה ועובדי העירייה.
המבקר רשאי לבקר גם כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי, כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב, או משתתפת במינוי הנהלתם. הגדרה זו מרחיבה את תפקידיו של מבקר העירייה גם לגבי עמותות רבות המקבלות הקצבה מהעירייה.
מכוח זאת מבקר עיריית טירה מופקד על פי חוק לבדוק את פעילות העירייה, תאגידים ציבוריים של העירייה וגופים אשר העירייה משתתפת בתקציבם כדי עשירית או משתתפת במינוי הנהלתם.  

מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור פועל בהתאם לחוק כדי לבדוק:

  • האם פעולות העירייה נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון
  • פעולות עובדי העירייה
  • האם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון
  • ביקורת של הנהלת חשבונות העירייה, דרך החזקת כספי העירייה ושמירת הרכוש

יכולת תפקוד הביקורת של המבקר מותנה בעצמאות ובאי תלותו. לשם כך קבע המחוקק הוראות הבאות לשמור על רמתו האישית ועל עצמאותו של המבקר, ביניהן:

  • המבקר יקבע את תכנית עבודתו השנתית ואת הדרכים לביצועה על פי שיקול דעתו
  • המבקר יכין ויגיש לראש העירייה מדי שנה הצעת תקציב שנתי וועדת הכספים ומועצת העירייה ידונו בתקציבו כפי שהגיש אותם
  • חובה למסור למבקר כל מסמך שדרוש לו לצורכי עבודתו על פי שיקול דעתו
  • למבקר תהיה גישה ישירה לצורך ביצוע תפקידו לכל מאגר מידע ולכל בסיס נתונים הקיים במערכת
  • קיימת חובה להזמין את המבקר לכל ישיבה של מועצת העירייה או כל ועדה מוועדותיה

קבלת קהל

בתיאום מראש בימים א-ה בשעות 10:00-14:00

טלפון

09-7751432 | 050-4255973

כתובת מייל

mevaker@hotmail.com