לשכה משפטית

פעילות הלשכה המשפטית

המחלקה מטפלת בהיבטים המשפטיים של עבודת הרשות, ומספקת שירותי ייעוץ וטיפול משפטי לאגפי הרשות השונים בכל תחומי פעילותם.
המחלקה המשפטית מלווה את פעילות הרשות על מנת להבטיח התנהלותה בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות החלות על הרשות בכל תחומי פעילותה במסגרת תפקיד זה מיושמים דינים החלים על הרשות כגוף מינהלי, כמעסיקה, כמתקשרת בהסכמים וכרוכשת שירותים ועוד.
 
למחלקה המשפטית חלק משמעותי באכיפת החוקים עליהם אמונה הרשות כגון חוק התכנון והבניה, חוק רישוי עסקים, חוק שמירת הניקיון וחוקי העזר העירוניים השונים. במסגרת תפקיד זה משמש היועמ"ש כתובע עירוני מכח הסמכה מאת היועמ"ש לממשלה. בנוסף בגדר תפקיד זה על המחלקה המשפטית להציע עדכונים לחוקי העזר כך שיתאימו לצורכי הרשות המשתנים.

היועץ המשפטי של העירייה: מוניר נאסר, עורך דין                                                              
תובע עירוני- נציג היועץ המשפטי לממשלה: מוניר נאסר, עורך דין
כתובת מייל: monirn@tira.muni.il