הנחות ארנונה

מי הוא מחזיק בנכס הזכאי להנחה בארנונה?

כל אדם המחזיק בפועל נכס והוא או בעל הנכס, או שוכר אותו או מחזיק בו בכל אופן אחר, נחשב מחזיק הנכס והוא זה החייב בתשלום הארנונה ואף זכאי להנחה במידה וקיימת לו זכאות כזו עפ"י החוק. מי שאינו נחשב מחזיק בנכס הוא אדם הגר בבית מלון או פנסיון, או דייר משנה הגר בחדר או חלק מחדר של בניין שאדם אחר מחזיק בו ומשלם למחזיק דמי שכירות.

סוגי ההנחות הקיימים

הנחות ופטורים בתשלום הארנונה נחלקים לשלושה סוגים:
  • הנחות אישיות: הנחות הניתנות לתושבי העיר ולבעלי העסקים בעיר בהתאם לקריטריונים הקשורים למחזיק בנכס שנקבעו בחוק. 
  • הנחות ופטורים לנכסים: הנחות הניתנות לתושבי העיר ולבעלי העסקים בעיר בהתאם לקריטריונים הקשורים לנכס. הנחות אלה כוללות הנחה עבור נכס ריק שאין עושים בו שימוש, פטור עבור נכס שאינו ראוי לשימוש והנחה עבור בניין חדש וריק שאין עושים בו שימוש.
  • פטורים נוספים: פטורים מתשלום ארנונה, מלאים או חלקיים למחזיקי נכסים שונים ניתנים לפי חוק. הנחות ופטורים על תשלומי ארנונה למגורים נקבעו בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג - 1993 ונקבעים או משתנים מפעם בפעם בתקנות מחייבות שמתקין שר הפנים, תקנות אלו אומצו ואושרו ע"י מועצת העיר.


​סוג ההנחה
​זכאות ומסמכים נדרשים
​גמלת הבטחת הכנסה או מזונות 
​המבקש מחזיק בנכס ומציג אישור מביטוח לאומי שקיבל הבטחת הכנסה או מזונות מלפני 1/1/03 ושלא חלה הפסקה בת 6 חודשים רצופים בזכאותו לגמלה.
70% עד 100 מ"ר.
יש למלא טופס בקשה להנחה. 
​הורה עצמאי - הורה יחיד לילד 
​המבקש מחזיק בנכס. 
* הורה עצמאי לילד עד גיל 18 או ילד עד גיל 21 אם משרת בצבא או בשרות לאומי (אם נמצא בשירות צבאי/לאומי יש להציג אישור)
* במקרה ויש אישור על פתיחת תיק גרושין מעל 24 חודשים.
* אם בעקבות גירושין - יש להציג הסכם גרושין.
20% הנחה עד 100 מ"ר.
יש למלא טופס בקשה להנחה.
​חייל בשירות חובה עד 4 חודשים לאחר שחרורו
​החייל הוא המחזיק בנכס והציג אישור מקצין העיר או מהשלישות על תקופת השירות. 
עד 4 נפשות - 100% הנחה עד 70 מ"ר
מעל 4 נפשות - 100% הנחה עד 90 מ"ר
יש למלא טופס בקשה להנחה.
​ילד נכה
​המבקש מחזיק בנכס והילד מתגורר בבית הוריו. הוצג אישור מביטוח לאומי על קבלת גמלה לילד נכה.
אם הילד מעיל גיל 18 הוא מקבל ישירות את הקיצבה על שמו, צריך להגיש אישור שהוריו היו זכאים לקצבת ילד נכה בגינו בעבר + אישור על הנכות שהילד מקבל עכשיו על שמו.
33% הנחה עד 100 מ"ר.
יש למלא טופס בקשה להנחה.
​מקבלי קצבת סיעוד מביטוח לאומי
​המבקש מחזיק בנכס ומציג אישור מביטוח לאומי על קבלת גמלת סיעוד. 
70% עד 100 מ"ר.
יש למלא טופס בקשה להנחה. 

​מתנדב/ת בשירות לאומי - כל עוד הוא/היא משרת/ת
​המתנדב/ת הוא המחזיק בנכס והציג אישור מהעמותה דרכה ביצעה את השירות.  
עד 4 נפשות - 100% הנחה עד 70 מ"ר
מעל 4 נפשות - 100% הנחה עד 90 מ"ר
יש למלא טופס בקשה להנחה.
​נכה בעל נכות רפואית של 90% ומעלה
​המבקש מחזיק בנכס ומציג אישור מביטוח לאומי או ממס הכנסה על הזכאות לנכות רפואית בשיעור 90% ומעלה.
40% הנחה עד 100 מ"ר.
יש למלא טופס בקשה להנחה.
​נכה המקבל גמלת נכות אי כושר בשיעור 75% ומעלה
​המבקש מחזיק בנכס ומציג אישור מביטוח לאומי על הזכאות לנכות אי כושר. 
80% הנחה עד 100 מ"ר.
יש למלא טופס בקשה להנחה.
​נכה משטרה / בתי סוהר
​המבקש מחזיק בנכס ומציג אישור על זכאות לתגמולים לפי חוק המשטרה (נכים ונספים) תשמ"א-1981 או לפי חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים) תשמ"א-1981
66% הנחה עד 100 מ"ר.
יש למלא טופס בקשה להנחה.
​נפגע פעולות איבה
​המבקש מחזיק בנכס ומציג אישור על זכאות לתגמולים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה תש"ל-1970
66% הנחה עד 100 מ"ר.
יש למלא טופס בקשה להנחה.
​עולה התלוי בעזרת הזולת
​המבקש מחזיק בנכס ומציג אישור מביטוח לאומי על קבלת גמלה מיוחדת לעולה או גמלת סיעוד לעולה. 
80% עד 100 מ"ר
יש למלא טופס בקשה להנחה.
​עולה חדש או אזרח עולה
​המבקש מחזיק בנכס. 
עולה חדש צריך להציג אישור על קבלת מעמד עולה על פי חוק השבות או תעודת עולה.
אזרח עולה צריך להציג תעודת אזרח עולה. 
הזכאות היא למשך שנה מתוך שנתיים ממועד העלייה. 
אם עברו יותר מ-4 חודשים ממועד העלייה, יש לצרף תמצית רישום כתובות ממשרד הפנים. 
90% הנחה עד 100 מ"ר.
יש למלא טופס בקשה להנחה.
​עיוור
​המבקש מחזיק בנכס. 
יש להציג תעודת עיוור. 
90% על כל שטח הדירה.
יש למלא טופס בקשה להנחה.
​פדוי שבי
​המבקש מחזיק בנכס והציג אישור ועדה בדבר הכרה כפדוי שבי לצורך זכאות לתשלום לפי חוק תשלומים לפדויי שבי תשס"ה-2005.
20% הנחה עד 100 מ"ר.
יש למלא טופס בקשה להנחה.
​פטור לעסק לזכאי הנחות מערכת הביטחון
​מחזיק בנכס שמקבל הנחה של נכה צה"ל בדירת מגוריו, זכאי להנחה בעסק אם באותה שנת כספים לא היה חייב בתשלום מקדמה למס הכנסה לפי סעיפים 174-181 לפקודת מס הכנסה ופקיד שומה נתן לו תעודה על כך או אם היה חייב בתשלום המקדמה אך נקבע בשומה הסופית כי אין הוא חייב במס הכנסה לשנת הכספים הנדונה. 
את הבקשה יש להפנות למחלקת עסקים.
​שירות אזרחי - כל עוד הוא משרת
​המבקש הוא המחזיק בנכס ומציג אישור מאת המפקח מטעם משרד הרווחה. 
שירות אזרחי מלא - 40 שעות שבועיות בממוצע במשך שנה.
עד 4 נפשות - 100% הנחה עד 70 מ"ר
מעל 4 נפשות - 100% הנחה עד 90 מ"ר
שירות אזרחי חלקי - 20 שעות שבועיות בממוצע במשך שנתיים
עד 4 נפשות - 50% הנחה עד 70 מ"ר
מעל 4 נפשות - 50% הנחה עד 90 מ"ר
יש למלא טופס בקשה להנחה.
​שירות אזרחי בטחוני - כל עוד הוא משרת
​המבקש הוא המחזיק בנכס ומציג אישור של מנהלת השירות האזרחי-לאומי.  
שירות אזרחי בטחוני - 36 שעות שבועיות בממוצע במשך שנתיים.
עד 4 נפשות - 100% הנחה עד 70 מ"ר
מעל 4 נפשות - 100% הנחה עד 90 מ"ר
יש למלא טופס בקשה להנחה.
​שירות אזרחי חברתי
​המבקש הוא המחזיק בנכס ומציג אישור מהמנהל או מי מטעמו לפיו הוא משרת בשירות אזרחי חברתי.  
שירות אזרחי חברתי מלא - 30 שעות שבועיות בממוצע במשך שנתיים
עד 4 נפשות - 75% הנחה עד 70 מ"ר
מעל 4 נפשות - 75% הנחה עד 90 מ"ר
שירות אזרחי חברתי חלקי - 20 שעות שבועיות בממוצע במשך שלוש שנים. 
עד 4 נפשות - 50% הנחה עד 70 מ"ר
מעל 4 נפשות - 50% הנחה עד 90 מ"ר
יש למלא טופס בקשה להנחה.
​שירות אזרחי משמר
​המבקש הוא המחזיק בנכס ומציג אישור מאת המפקח מטעם ראש מנהלת השירות האזרחי-לאומי.
שירות אזרחי משמר מלא - 40 שעות שבועיות בממוצע במשך שנה.
עד 4 נפשות - 100% הנחה עד 70 מ"ר
מעל 4 נפשות - 100% הנחה עד 90 מ"ר
שירות אזרחי משמר חלקי - 20 שעות שבועיות בממוצע במשך שנתיים
עד 4 נפשות - 50% הנחה עד 70 מ"ר
מעל 4 נפשות - 50% הנחה עד 90 מ"ר
יש למלא טופס בקשה להנחה.
​אזרח ותיק הזכאי לקצבת זקנה,שארים, תלויים או נכים מעבודה
​המבקש מחזיק בנכס ומציג אישור מביטוח לאומי על קבלת הקצבה.  
25% הנחה עד 100 מ"ר. 
יש למלא טופס בקשה להנחה.
​אזרח ותיק המקבל קצבת זקנה,שארים, תלויים או נכים מעבודה ומקבל בנוסף גמלת השלמת הכנסה
​המבקש מחזיק בנכס ומציג: אישור מביטוח לאומי על קבלת הקצבה + אישור על קבלת הגמלה.   
100% הנחה עד 100 מ"ר. 
יש למלא טופס בקשה להנחה.
​אזרח ותיק המקבל קצבת זקנה,שארים, תלויים או נכים מעבודה ומקבל בנוסף גמלת נוספת לנכה
​המבקש מחזיק בנכס ומציג אישור מביטוח לאומי על קבלת הקצבה + אישור על קבלת הגמלה + אם הוא גר לבד - תצהיר על ההכנסות, אם גרים איתו עוד אנשים - צריך להציג אישורים בדבר הכנסות כל המתגוררים בנכס ב-3 חודשים הקודמים למועד הגשת הבקשה. 
אם גר אזרח וותיק לבד - סך כל ההכנסות לא עולות על 100% מהשכר הממוצע במשק. 
אם גרים יותר אנשים - סך כל ההכנסות לא עולות על 150% מהשכר הממוצע במשק
100% הנחה עד 100 מ"ר. 
יש למלא טופס בקשה להנחה.
​אזרח ותיק שלא מקבל קצבה מביטוח לאומי - מבחן הכנסה
​המבקש מחזיק בנכס ומציג אישורים בדבר הכנסות כל המתגוררים בנכס ב- 3 חודשים הקודמים למועד הגשת הבקשה. 
אם גר אזרח וותיק לבד - סך כל ההכנסות לא עולות על 100% מהשכר הממוצע במשק. 
אם גרים יותר אנשים - סך כל ההכנסות לא עולות על 150% מהשכר הממוצע במשק.
30% הנחה עד 100 מ"ר. 
יש למלא טופס בקשה להנחה.
​הנחת מבחן הכנסה
​המבקש מחזיק בנכס וצריך להגיש את המסמכים הבאים:
שכיר
- צילום ת"ז עם ספח מגורים וספח ילדים
- תלושי משכורות לחודשים 10,11,12 לשנה הקודמת של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18
- דוח מקומות עבודה מהמוסד לביטוח לאומי של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18
- אם המבקש מקבל קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי – מסמך כספי כולל תקופת זכאות
אם ילדי המבקש מעל גיל 18 אינם עובדים:
• דוח מקומות עבודה מהמוסד לביטוח לאומי
• במידה והילדים עדיין לומדים יש להציג אישור לימודים
• במידה והילדים התגייסו יש להציג אישור מקצין העיר
אם בחודשים הקובעים האישה ילדה יש להציג אישור דמי לידה מביטוח לאומי.
עצמאי
יגיש את כל המסמכים כמו השכיר, אך במקום תלושי משכורות יגיש דוח שומה סופי ממס הכנסה לשנה הקודמת.
מובטל
יגיש את כל המסמכים כמו השכיר אך במקום תלושי משכורות יגיש אישור בדבר גובה דמי האבטלה שקיבל ואישור הפסקת עבודה / אישור על מעמד לא עובד.
הורה עצמאי
יגיש את כל המסמכים כמו השכיר ובנוסף יגיש את הסכם הגירושים על מנת לחשב את סך גובה המזונות כהכנסה. 
יש למלא טופס בקשה להנחה ולהעביר את כל המסמכים למחלקת הגבייה.
​נכס בשיפוצים
​אין הנחה מיוחדת לנכס בשיפוצים. אם הנכס ריק מכל חפץ ניתן להגיש בקשה להנחת נכס ריק לפי נושא משני נכס פרטי ריק.  
​נכס פרטי ריק
לא ניתן לבקש פטור נכס ריק לתקופה הקצרה מ- 30 יום. 
במגורים – ניתן לקבל עד 6 חודשים 100% הנחה. 
בעסקים – 6 חודשים 100% הנחה ו-30 חודשים 50% הנחה. 
בקשה לנכס ריק:
  • למלא טופס בקשה לפטור נכס ריק. 
  • הנכס צריך להיות ריק מכל חפץ ואדם. 
  • במגורים - פקח יגיע לבדוק בתחילת התקופה ובסופה.
  • בעסקים – פקח יגיע לבדוק בכל רבעון. 
בקשה לנכס ריק רטרו – ניתן לבקש בקשה לנכס ריק רטרו עד 3 חודשים אחורה. במקרים כאלו יש לצרף דוחות צריכת חשמל ומים. אם הנכס היה בשיפוצים ויש צריכות חשמל ומים יש להביא קבלות על השיפוצים.
​נכס לא ראוי לשימוש
​בהתאם לקבוע בחוק (סעיף 330 לפקודת העיריות) נכס שנהרס לחלוטין או נכס שניזוק כך שלא ניתן כלל להשתמש בו, ואין משתמשים בו - ניתן לקבל בגינו פטור מארנונה. 
יש לשים לב כי החוק קובע שהפטור מארנונה ינתן רק מיום מסירת הודעה על כך לעירייה ולא מיום היות הנכס לא ראוי לשימוש. מתן ההודעה לעירייה נעשה על גבי טופס מתאים.
מתן הפטור תלוי בבחינה אובייקטיבית של מצב הנכס.
את הבקשה יש להגיש למחלקת שומה באגף הגבייה.