ארנונה

מהי ארנונה?

ארנונה היא מס המוטל לפי פקודת העיריות על המחזיקים בנדל"ן, במבנים, בדירות, בקרקעות ועוד מדי שנה.

הארנונה מממנת את פעילויות העירייה לרווחת התושב בנושאי החינוך, התרבות, הנוער והספורט, רווחה, איכות הסביבה, ביטחון, גינון ועוד.

בכל שנה קובעת הממשלה על פי חוק ההסדרים במשק את שיעורי עליית הארנונה לעומת השנה הקודמת בכלל הרשויות המקומיות.
כמו כן קובעת הממשלה את שיעורי התעריפים המינימאליים והמקסימאליים של הארנונה לנכסים השונים, בהתאם לסוגי השימושים השונים.

מועצת העירייה מחליטה כל שנה בצו מסים על הטלת המס, קובעת את אזורי המס, התעריפים על פי אזורי המס, סוגי הבניינים והשימושים השונים. שינויים מומלצים בתעריפים על ידי מועצת העירייה נדרשים לאישור משרד הפנים והאוצר. עד למתן האישור או הסירוב לשינויים לא יחולו שינויים בצו הקיים.

החוק קובע את שיעורי ההנחות ואת הקבוצות הזכאיות להן ולרשות המקומית אין היתר לחרוג מהן.

לרשות התושבים עומד צוות עובדים העושה את המיטב כדי לתת רמת שירות גבוהה לכל פונה. יחד עם זאת אין ביכולת העירייה לתת או לאשר את אשר לא הוגדר בחוק ובתקנות.
 
מחלקת הגבייה עומדת לשירות התושבים על פי הימים והשעות שנקבעו.