הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז פומבי 07-2021 שגרוד תאורה וכר דשא באצטדיון

תאריך פרסום:29/03/2021
תאריך אחרון להגשת מכרז:11/04/2021
קישור לקובץ:הודעה ראש העיר מכרז פומבי 07-2021.pdf

מכרז פומבי 07-2021

שגרוד תאורה וכר דשא באצטדיון

  1. עיריית אל-טירה (להלן: "העירייה" או "הרשות") מזמינה בזאת לקבל הצעות לביצוע שדורג תאורה וכר הדשא למגרש הכדורגל העירוני בטירה על פי התנאים, הדרישות וההנחיות המפורטות במסמכי המכרז בכלל, ובחוזה המצורף על נספחיו, בפרט.
  2. פרטי ההתקשרות המחייבים הינם אלו המצוינים בחוזה המצורף למסמכי המכרז. מובהר בזאת כי בכל מקום בו תהיה סתירה בין הוראות המכרז לבין הוראות החוזה, יגברו הוראות החוזה.
  3. יודגש כי רק חתימת הרשות יחד עם חתימת החשב המלווה על גבי חוזה ההתקשרות (לאחר הגשת האישורים הנדרשים וערבות הביצוע מטעם המציע הזוכה) תיחשב כקיבול ההצעה על ידי הרשות.
  4. את מסמכי המכרז, הכוללים את חוזה ההתקשרות, ניתן לקבל תמורת תשלום 1,000 ₪.  במשרדי מנכ"ל עיריית אל-טירה בבניין העירייה אשר ברחוב טארק עבד-אלחי בעיר אל-טירה, החל מיום 29.3.2021 בין בשעות 9:00-12:00
  5. ניתן לעיין במסמכי המכרז, במשרדי מנכ"ל העיריה, בימים א'- ה' בין השעות 09:00-12:00. כמו כן, ניתן לצפות במסמכי המכרז באתר העירייה www.tira.muni.il תחת חלונית "פרסומות ומכרזים". או למייל של המבקש.
  6. לברורים בקשר למסמכי המכרז ניתן לפנות בדוא"ל: abedrk@tira.muni.il , בימים א'- ה', בין השעות 9:00-12:00.
  7. את ההצעה יש להגיש במסירה ידנית בלבד עד ליום ה' 11.4.2021 בשעה 12:00 (להלן: "היום הקובע"), לתיבת המכרזים הנמצאת בבניין העירייה, בשני עותקים ,עותק אחד בנייר והעותק השני סרוק  ע"ג סי די או דיסקון קיי .מובהר בזאת כי הצעה שתוגש לאחר השעה 12:00 לא תתקבל.
  8. את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים בבניין העירייה במעטפה אטומה עליה רשום "מכרז פומבי 07/2021 " כשהיא מכילה את כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי מורשי חתימה וחותמת המציע בכל עמוד כאשר עובה המעטפה לא יחרוג מ- 3 ס"מ.
  9. הרשות רשאית לבצע חלק מהעבודה בלבד עפ"י שיקוליה והחלטתה הבלעדית, וזאת לפני חתימת החוזה או לאחר החתימה על החוזה, מבלי שתהיה למציע כל זכות ערעור ו/או זכות לקבל תוספות תשלום כלשהן מהרשות.
  10. יודגש כי הרשות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת שהיא.

 חוברת מכרז 07-2021 שדרוג תאורה וכר דשא במגרש הכדורגל.pdf

כתב כמויות 07-2021 כדורגל כתב כמויות ואומדן.pdf


שתף מישהו

שירותים בקליק