הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז להפעלת מרכז למניעה וטיפול באלימות במשפחה

תאריך פרסום:16/02/2021
תאריך אחרון להגשת מכרז:08/03/2021
קישור לקובץ:חוברת מכרז --01-2021 מרכז לטיפול באלימות במשפחה.pdf

עיריית טירה

מכרז פומבי מס' 01-2021

 

הפעלת מרכז מניעת וטיפול באלימות במשפחה עבור עיריית טירה

 

עיריית טירה (להלן: הרשות) מזמינה בזאת קבלת הצעות למתן שירות הפעלת מרכז למניעה וטיפול באלימות במשפחה עבור עיריית טירה.

 

עם קביעת הזוכה במכרז, ייחתם בין הרשות לבין המציע הזוכה חוזה ע"י נוסח החוזה שהעתקו מצורף למסמכי מכרז זה.

פרטי ההתקשרות המחייבים הינם אלו המצוינים בחוזה המצורף למסמכי המכרז. בכל מקום בו תהיה סתירה בין המכרז לבין החוזה, יגבר החוזה.

 

רק חתימת הרשות והחשב המלווה על גבי חוזה ההתקשרות (לאחר שיוגשו מטעם המציע הזוכה, האישורים הנדרשים וערבות הביצוע) תיחשב כקיבול ההצעה ע"י הרשות.

 

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר העירייה, לבירורים ניתן לשלוח מייל לדוא"ל: abedrk@tira.muni.il

 

את ההצעה יש להגיש במסירה ידנית בלבד (לא תתקבלנה הצעות בדרך אחרת) עד ליום חמישי בתאריך 08.03.2021 בשעה 12:00 (להלן: היום הקובע), לתיבת המכרזים הנמצאת בבניין העירייה. כל הצעה שתוגש לאחר השעה 12:00 לא תתקבל.

 

אין העיריה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והיא רשאית לבטל את המכרז על פי שיקול דעתה.

את מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע ב-2 העתקים בנוסף לעותק דיגיטלי (דיסק און קי) , יש להגיש באמצעות מעטפות סגורות כאשר עובי כל מעטפה לא יעלה על 4 ס"מ (ניתן לפצל למספר מעטפות במידה וישנו צורך) . 

 

מציע שהצעתו תתקבל יהיה חייב להתחיל בביצוע העבודות נשוא המכרז ולקיים את כל התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, במועד הנקוב בחוזה ההתקשרות.

 

לגילוי נאות : ההתקשרות עם המפעיל הזוכה במכרז מותנת באישור תקציב העיריה לשנת  2021 על ידי משרד הפנים.

 

 

                                                                                                     מאמון עבד אלחי , עו"ד

 

                                                                                                     ראש העיר


 ​


שתף מישהו

שירותים בקליק