הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

תאריך: 27/05/2021

​​הודעה ברשומות מתחם 4.pdf

(לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943)

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

  1. בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965[1] ובהתאם לתכנית מועדפת לדיור מס' תמל/1060 שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 8262, התשע"ט, עמ' 11300,  מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה טירה בהתאם לסעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943[2] (להלן הפקודה) כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן (להלן הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה). 

  2. בכוונת הוועדה המקומית טירה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו. 

  3. הוועדה המקומית מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור, התשכ"ד-1964, בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

  4. תיאור הקרקע –

    חטיבת קרקע ביישוב טירה המזוהה כגושים והחלקות האלה:​

[1] ס"ח התשכ"ה, עמ' 307

[2] ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32

 


שתף מישהו

שירותים בקליק